Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ať je jaro nebo zima, na světě je vždycky príma

Záměr bloku:
Osvojit si poznatky o okolním světě, mít podvědomí o rozdílech mezi živou a neživou přírodou a základní podmínkou pro existenci života. Vnímat vliv člověka na životní prostředí.

Nabídka k tématům:
•  charakteristické znaky ročních období
•  činnosti charakteristické pro roční období
•  rostliny, stromy,keře,plody
•  zvířata domácí, volně žijící, exotická
•  práci,hmyz
•  dopravní prostředky, cestování,
•  bezpečnost (dopravní situace, požár, povodeň, nepříznivé přírodní a  povětrnostní jevy, ..)
•  ekosystémy, ekologie

Cíle:
•  rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
•  rozvoj elementárních poznatků o živé a neživé přírodě, její změny v návaznosti na změny počasí a základních podmínkách existence života
•  vytvořit podvědomí o vlastní sounáležitosti se světem, živou a neživou přírodou, lidmi a společností
•  vést k pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale i poškozovat a ničit
•  rozvoj tvořivosti (tvořivé myšlení, řešení problémů, tvořivé sebevyjádření)
•  rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání
•  upevňovat základy bezpečnosti v dopravním provozu
•  rozlišovat některé obrazné symboly ( dopravní a orientační značky, označení nebezpečí) a porozumět jejích významu
•  vytvářet podvědomí o mezilidských a morálních hodnotách
•  osvojit si některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení i psaní
•  poznávat shodu, podobnost, rozdíl
•  rozlišit a pojmenovat vlastnosti a vztahy mezi nimi (tvar,barva,,povrch, množství, velikost
•  rozlišovat směry a vzdálenosti
•  rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností
•  rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
•  pochopit vzájemné vazby v konkrétním životním celku (ekosystému – řeka, rybník, les)
•  rozvíjet schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat  vlastní situaci
•  rozvoj schopnosti vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a city prožívat

 

zpět