Jdi na obsah Jdi na menu
 


Doma je doma a ve školce ať je jako doma


Záměr  bloku:
Vytvářet laskavé a vstřícné prostředí a tím zabezpečit citovou jistotu dětí, rozvíjet jejích empatii a sociální interakci.
Pomoci dětem pochopit důležitost rodiny,vztahy mezi jejími členy, upevňovat lásku k domovu.
Uvědomit si vlastní já, potřeby a možnosti těla, starost o zdraví.

Nabídka témat k tématickým celkům:

kamarádi, hračky,prostředí mateřské školy, adaptace
mezilidské vztahy, pravidla
společenské návyky, hygiena, stolování, sebeobsluha
rodina, profese, předměty denní potřeby, oděvy¨
dům,kde bydlím, naše obec
lidské tělo, smysly, zdraví, každý jsme jiný
pohyb ve všech podobách
bezpečnost (prevence úrazů)
zdravá výživa, prevence nemoci
prevence patologických jevů

Cíle:
seznamovat děti s pravidly chování ve vztahu k druhému dítěti, ostatním lidem, rodině
rozvíjet sociální citlivost, toleranci, přizpůsobivost a vzájemnou komunikaci
rozvoj schopnosti vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a city plně prožívat
vytvářet pravidla společenského soužití
vést děti k osvojení praktických dovedností spojených se sebeobsluhou, hygienou a stolováním
rozvoj schopnosti sebeovládání
seznamovat s místem a prostředím, ve kterém dítě žije ( MŠ,rodina,obec)
vytvářet kladný vztah k rodině, domovu
vést k úctě k lidské práci, seznamovat je s kulturním dědictvím
vést k úctě a empatii ke starším lidem, postiženým lidem,dětem
rozvíjet poznatky o vlastním těle a jeho zdraví, pohybových možnostech
rozvíjení všech smyslů
vést k děti k ochraně svého zdraví, bezpečí, osvojit si poznatky a dovednosti důležitých k podpoře zdraví a zdravého životního stylu
upevňovat zásady zdravých životních návyků
rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky

 

zpět