Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika vzdělávacího programu

Název projektu: „ Kouzelný svět Večerníčků

                              aneb pohádkou k dětské radosti a zvídavosti

 

Motto: „ Umožnit všem dětem, aby si našly své místo na slunci“               

 

Naše krédo:

Mateřská škola je místem, kde jsou vítáni děti, rodiče i všichni přátelé školy, kam mohou běžně a bez obav vstoupit a hovořit o všem co je tíží nebo naopak těší při předškolním vzdělávání jejich dětí. Našim přáním je, aby se všechny děti v naší mateřské škole cítily dobře a spokojeně, a aby stejně spokojení byli rodiče i jejich blízcí.

 

               Filozofie mateřské školy:

Mateřská škola je zaměřena

 • na výchovu k zdravému životnímu stylu , ochraně přírody a ekologickému cítění, na vytváření pozitivních  vzájemných vztahů, sociální gramotnost, přirozenou úctu ke starším či handicapovaným lidem
 • na rozvíjení základů pro rozvoj postojů, znalostí a schopností dětí:

      přijímat změnu a aktivně se s ní vyrovnat

      samostatně kriticky myslet

      nést za svou volbu zodpovědnost

      řešit problémy

      samostatně a efektivně se učit

      aplikovat poznatky v praxi

      vzájemně spolupracovat

 

Vize školy:

Vytvořit mateřskou školu s vysokou úrovní pg.přístupu ke vzdělávání dítěte, s příjemným, 

               klidným, svobodným, kulturním i tvořivým klimatem, s prosociálním a zároveň     

               odborným 

               zázemím pro rodinu.

Vytvořit prostor pro hledání vlastních cest postavených na pevných základech a jasně směřující k individualitě, samostatnosti a pozitivního myšlení.

               Cíle mateřské školy:

1.  Rozvíjet samostatné a zdravé děti přirozenou cestou výchovy, položit základy    

     celoživotního vzdělávání na základě jejich možností, zájmů a potřeb

2.   Učit děti vnímat svět kolem sebe, dění v tomto světě a vytvořit základy pro

      odpovědný postoj ke společenskému a přírodnímu prostředí

3.   Podporovat rozvoj sociálně kulturních postojů, návyků a dovedností dítěte,

      učit je přijímat společenské, morální a estetické hodnoty

4.   Zlepšovat tělesnou zdatnost, podporovat rozvoj pohybových dovedností, učit

      sebeobslužným činnostem, vést děti ke zdravému životnímu stylu

5.   Podporovat duševní pohodu dětí, rozvíjet jejich intelekt, řeč, poznávací

      procesy a funkce, city, vůli cestou přirozené výchovy a vzdělávání na základě

      interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností se zaměřením na rozvoj

      smyslů

6.   Vychovávat a vzdělávat děti se speciálními vzdělávacími potřebami

7.   Rozvíjet spolupráci s rodiči

 

Vzdělávání dětí vychází z přirozeného cyklu ročních období, přírodních a společenských událostí, tradic a svátků, které jsou s nimi propojeny.

Vzdělávací program je zaměřený na integrované vzdělávání, tzn., že slučuje poznatky z více oborů a propojuje je s praktickými zkušenostmi. Umožňuje tak dětem vytvářet reálný obraz světa.

Pracujeme s chybou, vycházíme ze smyslového vnímání, experimentování, tvořivého učení, z pokusů a omylů.

 

Projekt mateřské školy je zpracován na tři školní roky a vychází z pohádek večerníčků.

Každý rok má své celoroční téma, které je podrobně zpracováno v TVP do jednotlivých tématických celků podle ročních období. Ty jsou pak zpracovány do týdenních plánů s konkrétními vzdělávacími cíli a nabídkou činností.

Při sestavování nabídky činností se řídíme věkem a stupněm rozvoje dětí, jejich potřebami, zájmem a sledovaným pedagogickým záměrem. Po odborné stránce dbáme na kvalitu a dodržování psychosociálních podmínek, pedagogických zásad, metodických postupů a tvůrčím způsobem uplatňujeme moderní metody a formy práce. Snažíme se dětem předkládat dostatečné množství kvalitních materiálů a pomůcek.

Jednotlivá témata jsou volena tak, aby dětem doplňovala a obohacovala každodenní setkávání se skutečností, aby jim reálný život pravdivě a srozumitelně vysvětlovala a děti se tak cítily jeho součástí, spolupracovaly a aktivně se na něm podílely.

 

             Záměr projektu:

 • využívat moudra a ponaučení z klasických i moderních pohádek tou nejpřirozenější cestou s propojením prvků ekologické výchovy
 • rozvíjet osobnost dítěte především prožitkovým učením a hrou
 • směřovat k tomu, aby dítě předškolního věku během období, kdy navštěvuje mateřskou, získalo základy a kompetence pro život a učení
 • zaměřit se na základní normy společenského chování (poprosit, poděkovat, požádat o pomoc, správně a slušně se vyjadřovat, neničit, vážit si, radovat se z maličkostí
 • usměrňovat agresivní chování, užívání vulgárních výrazů a vandalismus
 • usměrňovat lhostejnost vůči negativním jevům chování, vést k úctě ke stáří
 • využívat blízké okolí mateřské školy k rozvíjení ekologického cítění dětí a pěstování zdravého životního stylu
 • posilovat přirozené dětské vztahy, sebekontrolu a sebeovládání, podnítit smysl pro kamarádství
 • využívat dětskou touhu po dobrodružství a hravost
 • zapojit do projektů a aktivit školy rodiče, prarodiče a veřejnost

              

              

Pohádka ať klasická či autorská pokrývá do velké míry síť zájmů dítěte, neboť se

v ní potkává s poetickým viděním světa, s prototypy společenských vztahů,  dobrem i zlem, i s otázkami citovými.

               V pohádkách se dítě setkává se zjednodušenou formou chápání světa, která mu je

               srozumitelná, konkrétní a názorná.

 

          Celoroční projekty pro jednotlivé školní roky :

Školní rok   2014/2015   Dobrodružství s Křemílkem a Vochomůrkou

                                 2015/2016   Putování s létajícím cylindrem, Bobem a Bobkem

                                 2016/2017   Příběhy z louky - Motýl Emanuel a maková panenka

            1. „Dobrodružství s Křemílkem

                  a Vochomůrkou“

               Cíl projektu: Vážit si života ve všech formách.

V projektu se chceme zaměřit mimo jiné na upevňování charakterových a morálně volních vlastností jako je:

kladný vztah k životnímu prostředí, citlivost na poznávání pocitů, ohleduplnost, řešení problémů a vzájemná empatie, ochrana svého zdraví a zdraví ostatních

              

               Očekávané výstupy:

 • být ohleduplný k živé i neživé přírodě, která nás obklopuje a která je součástí  našeho bytí, prohloubit zodpovědné chování k přírodě
 • být citlivý a empatický ke společenství, ve kterém žije, s citlivostí řešit problém
 • uvědomit si důsledky svých aktivit na zdraví své i ostatních

 

           Hlavní myšlenka:

 • každý má právo na život
 • i když jsem jiný, mohu být užitečný
 • neničit, nezatracovat, neubližovat
 • šťastnější a bohatší je ten, kdo dokáže pomoci
 • lepší je, když vládne pohoda a klid než-li strach a zloba

              

Školní rok 2015/2016 

2. Putování s létajícím cylindrem Boba a Bobka“

Cíl projektu: Vést děti k zodpovědnosti za své chování a jednání, a přijímat

                       důsledky svého chování a jednání, multikulturní výchova

V návaznosti na přecházející rok se chceme zaměřit na rozvoj a upevňování morálně volních vlastností:

kladné kamarádské vztahy, sounáležitost, schopnost spolupracovat, ochotu pomáhat, uvědomovat si potřebu lásky, zdraví, významu přírody kolem nás, na protipředsudkovou výchovu

 

Očekávané výstupy:

 • přizpůsobit se společenství ostatních dětí, lidí – spolupracovat, spolupodílet se, vnímat a přijímat hodnoty v tomto společenství přijímané
 • chápat, že všichni děti, lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný
 • mít ohled na druhého a soucítit s ním, chovat se citlivě ke slabšímu, umět nabídnout pomoc
 • vnímat přírodu jako součást našeho života, zdraví
 • mít zájem podílet se na pozitivních změnách směřujících ke zlepšení mezilidských vztahů

 

Hlavní myšlenka:

 • pomáhat druhým se vyplácí
 • i když jsem jiný, nejsem zlý, potřebuji kamarády
 • jsem zodpovědný za své chování a jednání
 • péče o zdraví své i ostatních
 • neohrožovat ostatní nevhodným chováním
 • uznávat práva druhých

 

Školní rok 2016/2017

3. Příběhy z louky - Motýl Emanuel a maková panenka “

Cíl projektu: Vnímat vnitřní krásu věcí, které nás obklopují, lásku blízkých,

                        lásku k domovu

Tento rok bychom rády naučily děti vnímat krásu i těch nejobyčejnější věcí, které se nám již staly samozřejmostí a v našem uspěchaném světě je pomalu přestáváme vnímat:

vztah k životnímu prostředí, přírodní krása, respekt k lidské práci, zdraví, hodnota úsměvu, umění se dohodnout, pravda, spravedlnost

 

Očekávané výstupy:

 • chovat se s empatií a respektem k citovému životu svému i druhých
 • hledat a nacházet uspokojení v obyčejných věcech, které nás obklopují
 • umět se dívat kolem sebe, nebýt lhostejný, aktivně hledat řešení
 • rozlišovat dobro a zlo
 • vytvořit si pozitivní vztah k okolnímu světu
 • uvědomit si hodnotu přátelství

 

Hlavní myšlenka:

 • není všechno zlato, co se třpytí
 • krásné je radovat se z maličkostí
 • láska je nad všechny poklady
 • hodnota dobrých skutků
 • hledání štěstí v sobě

 

               Každé celoroční téma je podrobně zpracováno v třídním vzdělávacím programu

               do jednotlivých témat a podtémat s příslušnými vzdělávacími cíli.

 

 

 

zpět