Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzdělávacího program „Kouzelný svět Večerníčků“

Pohádka ať klasická či autorská pokrývá do velké míry síť zájmů dítěte, neboť se
v ní potkává  s poetickým viděním světa, s prototypy společenských vztahů, dobrem i zlem, i s otázkami citovými.
    V pohádkách se dítě setkává se zjednodušenou formou chápání světa, která mu je srozumitelná, konkrétní a názorná.Pohádka je v dětském světě nezastupitelná a proto prostupuje i celým školním projektem.
    Vzdělávání dětí vychází z přirozeného cyklu ročních období, přírodních a společenských událostí, tradic a svátků, které jsou s nimi propojeny. Vzdělávací program je zaměřený na integrované vzdělávání, tzn., že slučuje poznatky z více oborů a propojuje je s praktickými zkušenostmi. Umožňuje tak dítěti vytvářet reálný obraz světa
    Pracujeme s chybou, vycházíme ze smyslového vnímání experimentování, tvořivého učení, z pokusů a omylů. Při tvorbě vzdělávacího programu jsme se inspirovali „Kurikulem podpory zdraví v mateřské škole.“ Využíváme i různých programových zdrojů – alternativních pedagogik a metodických materiálů s uplatněním vlastních priorit školy. Vycházíme z analýzy konkrétních podmínek a situací, které má mateřská škola k dispozici, reflektujeme potřeby a možnosti dětí včetně smysluplných požadavků ze strany rodičů.

Koncepce vzdělávacího programu:
Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravé děti přirozenou cestou výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Rozvíjet základy pro rozvoj postojů, znalostí a schopností dětí:

obrazek-03.jpg
    přijímat změnu a aktivně se sní vyrovnat
    samostatně kriticky myslet
    nést za svou volbu odpovědnost
    řešit problémy
    samostatně a efektivně se učit
    aplikovat poznatky v praxi
    vzájemně spolupracovat
 
Individuálních vzdělávacích plánů využíváme k rozvoji dětí s odkladem školní docházky, dětí s vadou řeči a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Součástí projektu je vytváření kvalitního sociálního klima na základě vzájemné důvěry, úcty, solidarity, komunikace a spolupráce nejen mezi dětmi, zaměstnanci, ale i mezi rodiči, zřizovatelem a širokou veřejností. Přispívat tak k zlepšování prestiže MŠ.

Našim přáním je, aby se všechny děti v naší mateřské škole cítily dobře
a spokojeně, a aby stejně spokojení byli rodiče i jejich blízcí.

 

pokračování